Konferencie

Príspevky na domácich a zahraničných konferenciách

  • MADUNICKÁ, Klára. Mephisto´s motifs in the directorial work of Jozef Bednárik. Príspevok na medzinárodnej konferencii s názvom Imagination – Inspiration – Interpretation na Karlovej univerzite v Prahe, 9. 11. 2022.
  • MADUNICKÁ, Klára. Premeny Operného štúdia VŠMU. In KNOPOVÁ, Elena (ed.) Divadlo v meniacom sa svete a premeny divadla. Akadémia umení v Banskej Bystrici: Fakulta dramatických umení, 2021, s. 348-363.