Titul, meno a priezvisko:                Mgr. Klára Madunická

                                                           madunicka.klara@gmail.com

                                                           esmeraldajana@gmail.com

                                                           kmadunicka@cofilm.sk

                                                           kmadunicka1@vsmu.sk

Bankové spojenie:                            SK31 6500 0000 0000 9303 6570 (Poštová banka)

Orcid – číslo výskumníka:              0000-0003-0192-2229

Vzdelanie:
2016 – 2021:  Katedra divadelných štúdií, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
–        Téma diplomovej práce: Branislav Kriška – pedagóg a profilujúca osobnosť Operného štúdia VŠMU v rokoch 1972 – 1999

o    školiteľ: Mgr. Michaela Mojžišová

o    oponenti:   prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD.

–        Téma bakalárskej práce: Mefistovské motívy v režijnej tvorbe Jozefa Bednárika

o    školiteľ:    Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

o    oponenti:   prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.

doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.

2012 – 2016:                          Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč, odbor sociálno-výchovný pracovník

–        4-ročné štúdium ukončené maturitou zo slovenského a nemeckého jazyka, a kolokviálnou skúškou z praktických predmetov v kombinácii s obhajobou záverečnej práce na tému Občianske združenie ako súčasť mimovládnych organizácií v regióne Skalica

2003 – 2012:                          Základná škola Radošovce

Doplnkové vzdelanie:

2004 – 2015:                          Základná umelecká škola Skalica

2004 – 2015:                                       –     hudobný odbor:  hra na keyboard a klavír

2010 – 2015:                                       –     hudobný odbor:  hra na gitaru

2008 – 2012:                                       –     literárno-dramatický odbor

Znalosti a zručnosti:

Jazyky:                                  Nemecký jazyk (úroveň B1)

                                               Anglický jazyk (úroveň B1) 

Administratíva                     Ovládanie strojopisu na majstrovskej úrovni (vyše 400 úderov/minútu)

a korešpondencia:                Znalosť písania oficiálnych zamestnaneckých a úradných dokumentov

                                               Ovládanie oficiálnych korektorských značiek podľa predpísanej stanovy

                                               Schopnosť počítačového prepisu textov akéhokoľvek charakteru na počkanie zo slovenského i cudzieho jazyka

Technické zručnosti:           Práca s PC na pokročilej úrovni

                                               Práca s programami balíka Microsoft Office na profesionálnej úrovni

                                               Práca s programami Pinnacle Studio, Adobe Photoshop, Canva, Video Editor, Audacity, Planner 5D Home & Interior Design

                                               Schopnosť práce s programami na výrobu, strih a úpravu videí, tvorba krátkych hraných filmov

                                               Znalosť práce s programom WordPress, schopnosť tvorby webových stránok

Manažérske a

organizačné zručnosti:       

Pracovné skúsenosti:

Od 6. júna 2019:                   Vedúca sekcie ARTMAX v sieti kín CINEMAX

–        Práca zahŕňa umeleckú dramaturgiu, manažment a marketing, fundraising, lobing, grafickú a prekladateľskú činnosť, účtovníctvo

2019 – 2020:                          Vedúca Divadla Christoffer

November 2019:                   Príprava a moderovanie stužkových slávností na objednávku

Február 2019:                       Dopravný podnik Bratislava – vykonávanie každoročného

prieskumu o preferovanom spôsobe prepravy a platby za ňu

2018 – 2019:                          Babysitting – Bratislava Petržalka

Október 2018:                      Brigádnicka služba počas nultého ročníka festivalu amatérskeho

umenia TVOR-BA

Od 2017:                                Režisérka v Divadle Christoffer

Od 2016:                                Animátorská a výpomocná služba v Rodinkove – Dome prijatia

pre rodiny

December – február 2016:  Živá hudba v Reštaurácii Srdiečko v Skalici (hra na piano počas

vybraných večerov v týždni)

Október 2015:                      Domov sociálnych služieb Havířov – strediská Helios a Luna (v

rámci programu Erasmus +)

Máj 2015:                              Prax v Súkromnej špeciálnej materskej škole v Skalici

11. – 21. mája 2015:             Chmeľová brigáda v obci Ročov, okres Louny (ČR)

1. – 7. júla 2015:                   Prax na Oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Skalici

Máj 2014:                              Prax v zariadení sociálnych služieb pre deti a dospelých „Zelený

dom“ v Skalici (špecializácia na deti postihnuté autizmom, Downovým syndrómom, ADHD a LMD)

Záľuby:                     hra na klavír, gitaru

                                   písanie na stroji, PC

                                   divadlo – hranie, réžia, autorská tvorba, dramaturgia, scénografia

                                   poézia – čítanie i tvorba

                                   tanec

                                   čítanie (slovenská i svetová tvorba)

                                   maľovanie (akryl, olej, pastel, akvarel, ceruza)

Vlastnosti

a schopnosti:             flexibilita, rýchla učenlivosť, snaživosť, tvorivosť, kreativita, spoľahlivosť, pracovitosť, dobré komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, vodcovské schopnosti, efektívnosť, usilovnosť neustále sa učiť a zlepšovať, ctižiadostivosť, cieľavedomosť, fotografická pamäť, rýchle osvojovanie si textov.

Dňa 1. 7. 2021, Radošovce